კონკრეტული მომსახურების ღირებულებები განისაზღვრება ინდივიდუალურად